II Studencko-Doktorancka

Konferencja Naukowa Teologów

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu

12 maja 2017 r.

10:00 – otwarcie Konferencji

Rektor EWST – dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba

Dziekan Wydziału Teologii EWST – dr hab. prof. EWST Piotr Lorek

Opiekunowie Konferencji – dr hab. prof. ChAT Kalina Wojciechowska i dr Joel Burnell

 

10:30 – 11:45: pierwsza sesja referatów

11:45 – 12:15: przerwa kawowa

12:15 – 13:45: druga sesja referatów

13:45 – 14:15: przerwa obiadowa

14:15 – 14:30: podsumowanie konferencji

 

PANEL I – aula (parter)

Prowadzący:      dr. hab. prof. EWST Piotr Lorek

mgr Łukasz Cieślak

0:30

Mateusz Jelinek

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Musimy patrzeć  na Jezusa jak na Boga? – trzy nurty chrystologiczne w

Kościele pierwszych wieków

10:45

mgr Krzysztof Szlanta

Katolicki Uniwersytet

Lubelski Jana Pawła II

Wierząca, Matka

wierzących

11:00

mgr Antoni Leśniak

Uniwersytet Śląski

Uwierzyć Aslanowi – uwierzyć w Aslana. Metafora zbawienia w baśniach dla dzieci na

przykładzie Opowieści w Narnii

11:15

Mateusz Brauer- Blicharz

-

Aspekt polskojęzycznych wiernych i duchownych w działalności tzw. Kościoła Palmariańskiego w latach

1999 - 2016

11:30-11:45

dyskusja

przerwa kawowa

11:45-12:15

12:15

lic. Filip Lipiński

Chrześcijańska

Akademia Teologiczna w Warszawie

„Medium objawienia” w teologii Paula Tillicha

12:30

Sebastian Madejski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

w Warszawie

Teologia stworzenia świata w koncepcji

Jürgena Moltmanna

12:45

Paweł Nowacki

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we

Wrocławiu

Ekoteologia protestancka według Jürgena

Moltmanna

13:00

mgr lic. Łukasz Rzepka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Usprawiedliwienie w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i

Franciszka

13:15-13:30

dyskusja

obiad

do 14:15

14:15-14:30

podsumowanie Konferencji

 

PANEL II – sala 201 (drugie piętro)

Prowadzący:      dr hab. Jacek Aleksander Prokopski

dr hab. prof. ChAT Kalina Wojciechowska

10:30

mgr Anna Goch- Murzyniec

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Protestancka edukacja gimnazjalna w szesnastowiecznych

Prusach Królewskich

10:45

mgr Halina Guzowska

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Mariawicka działalność społeczna do roku 1935 – próba porównania do

czasów współczesnych

11:00

mgr Alia Iacovuc

Uniwersytet Wrocławski /

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu

Religijne i społeczno- kulturowe uwarunkowania osiedlania się w nowym miejscu na przykładzie historii Abrahama i Rut,

aspekty genderowe

11:15

mgr Stanisław Korzeniewski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

šahāda - muzułmańskie wyznanie wiary jako podstawowy filar aktu

nawrócenia

11:30-11:45

dyskusja

przerwa kawowa

11:45-12:15

12:15

Bartosz Ciemniak

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

w Warszawie

Co to znaczy, że uczynki wynikają z wiary?

12:30

mgr Kinga Frąckowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ez 18, 1-31 – co czyni człowieka

sprawiedliwym?

12:45

mgr lic. Angelika Maria Małek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Can a Male Savior Save Women? Rola języka

chrystologicznego według Rosemary Radford Ruether

13:00

mgr Małgorzata Owsianik

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we

Wrocławiu

Pieśni Marii i Zachariasza w symbolice jutrzni i

nieszporów

13:15

mgr Estera Baksik

Uniwersytet Opolski

Miejsce i rola kobiety w

liturgii Kościoła katolickiego

13:30-13:45

dyskusja

obiad

do 14:15

14:15-14:30

podsumowanie Konferencji

 

PANEL III – sala 205 (drugie piętro)

Prowadzący:      dr Joel Burnell

mgr Artur Jemielita

 

10:30

mgr Łukasz Cieślak

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu /

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prawo wewnętrzne

Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP a Księgi Wyznaniowe

Kościoła Luterańskiego

10:45

mgr Anna Seemann- Majorek

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrzcielnice w wybranych górnośląskich parafiach ewangelicko-augsburskich

– krótkie studium porównawcze

11:00

mgr Artur Jemielita

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Koncepcja Królestwa Bożego na ziemi w

teologii Kościoła Mariawitów

11:15

ks. mgr lic. Mariusz Kocoł

Uniwersytet Opolski

Wybrane problemy bioetyczne w rozumieniu Kościołów pentekostalnych i

Kościoła katolickiego. Studium teologiczno-

porównawcze

11:30-11:45

dyskusja

przerwa kawowa

11:45-12:15

12:15

Jakub Niewiadomski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jan Kalwin a ikonoklazm - stosunek reformatora do sztuki sakralnej w świetle Institutio Christianae

Religionis

12:30

Michał Tworo

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu

Kanony z Dort jako odpowiedź

Holenderskiego Kościoła Reformowanego na spór między kalwińskim i arminiańskim systemem soteriologicznym

12:45

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Znaczenie obecności Chrystusa i zjednoczenia z Chrystusem w soteriologii Marcina Lutra

13:00

mgr Stanisław

Jazdanowski

Uniwersytet

Wrocławski

Filozofia i jej wpływ na

myśl Marcina Lutra

13:15-13:30

dyskusja

obiad

do 14:15

14:15-14:30 podsumowanie Konferencji

 

HASŁO KONFERENCJI

Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym.

(List do Rzymian 10, 10)