Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Nauk Teologicznych PAN
w dniu 31.01.2012 r.

 
W dniu 31.01.2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Teologiczny PAN nowej, trzeciej kadencji. Spotkanie odbyło się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki.
Spotkanie otworzył i zebranych powitał p. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych I Społecznych PAN. On też wręczył nominacje powołujące na członków KNT. Poinformował także o ramowym przebiegu spotkania i jego charakterze wyborczym. W związku z powyższym ukonstytuowała się komisja skrutacyjna, do której zgłosili się: A, Derdziuk, A. Przybecki i J. Perszon.
 

1. Wybory przewodniczącego

Jako kandydatów na przewodniczącego zgłoszono następujących członków KNT: H. Pietrasa, T. Dolę, K. Góździa, P. Bortkiewicza, W. Chrostowskiego, H. Seweryniaka. Ponieważ część z wymienionych nie wyraziła zgody na kandydowanie, do wyborów przedstawiono T. Dolę i W. Chrostowskiego.
Wyniki głosowania:
T. Dola – 13
W. Chrostowski – 10.
 

2. Wybory zastępców przewodniczącego

Nowo wybrany przewodniczący T. Dola przyjął wybór i podziękował elektorom. Na stanowiska zastępców przewodniczącego zaproponowano następujących kandydatów: P. Morcińca, S. Dziekońskiego i K. Góździa. Zdecydowano o wyborze dwóch zastępców (za taką opcją głosowało 12 członków, wobec 10 głosów za 3 zastępcami). W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
P. Morciniec - 12,
S. Dziekoński - 17
K. Góźdź - 17.
Na zastępców wybrano S. Dziekońskiego i K. Góździa.
 

3. Wybory sekretarza Komitetu

Przewodniczący elekt zgłosił kandydaturę A. Anderwalda. Nie zgłoszono innych propozycji. W tajnym głosowaniu A. Anderwald uzyskał 22 głosy (1 głos nieważny), co stanowiło o ważnym wyborze.
 

4. Wybory członków prezydium

 
Na wniosek H. Pietrasa ustalono liczbę 3 członków prezydium. Jako kandydatów na członków prezydium Komitetu zgłoszono następujące osoby:
J. Salij, M. Hintz, A. Napiórkowski, H. Seweryniak, B. Ferdek, B. Częsz, J. Perszon.
Kandydaci w tajnym głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów:
J. Salij 14
M. Hintz, 13
A. Napiórkowski 12
H. Seweryniak 8
B. Ferdek 4
B. Częsz 9
J. Perszon 9.
W wyniku wyborów do prezydium zostali powołani: J. Salij, M. Hintz oraz A. Napiórkowski
 

5. Wybór komisji wyborczej

 
Na członków komisji wyborczej zaproponowano aktualnych członków komisji skrutacyjnej: : A, Derdziuka, A. Przybeckiego J. Perszona. W tajnym głosowaniu każdy z nich otrzymał 23 głosy.
Na wniosek przewodniczącego elekta zadecydowano, że ewentualne poszerzenie Komitetu o zaproszonych specjalistów dokona się w przyszłości. Przewodniczący zasugerował, by w Komitecie reprezentowane były wszystkie dyscypliny teologiczne.
Dziekan Wydziału prof. Filipowicz zwrócił uwagę, że według niego istnieje taka możliwość, zgodnie z interpretacją intencji prawodawcy wyrażoną w art. 35 Ustawy ust. 1.
Na tym zakończono część wyborczą. Prof. Filipowicz złożył gratulacje wybranym osobom i przekazał prowadzenie obrad w ręce przewodniczącego Komitetu T. Doli.
 

6. Część merytoryczna

 
T. Dola w swoim wystąpieniu podkreślił wolę zaproszenia do Komitetu przedstawiciela Kościoła prawosławnego (wobec obecności w Komitecie przedstawicieli Kościołów reformowanych). Zaznaczył konieczność przedyskutowania czasopisma Studiów Nauk Teologicznych, a zwłaszcza jego dystrybucji. Podjął problematykę opracowani formuły spotkań, ich częstotliwości oraz tematyki organizowanych przez Komitet konferencji naukowych. Zdecydowano o kontynuacji rozpoczętej wcześniej problematyki relacji chrześcijaństwa i kultury.
W związku z planowanym doktoratem honorowym dla poprzedniego przewodniczącego Komitetu prof. M. Ruseckiego, w porozumieniu z rektorem PWT (nadającym wyróżnienie) W. Irkiem, przewodniczący Komitetu zaproponował by następne spotkanie Komitetu odbyło się we Wrocławiu w dniu uroczystości. Ustalono je na dzień 16.04 br.
W podjętej następnie dyskusji zwrócono uwagę na następujące kwestie:
• konieczność dialogu i koordynacji działań między Komitetem, a Radą Naukową Episkopatu Polski oraz kolegium dziekanów wydziałów teologicznych (P. Bortkiewicz),
• ewaluacji periodyku naukowego Komitetu (M. Hintz),
• promowania czasopism teologicznych za pośrednictwem Stowarzyszenia Teologów Katolickich Europy (P. Morciniec),
• umieszczenia czasopisma na platformie cyfrowej (S. Dziekoński).
• składu redakcji Studiów Nauk Teologicznych (T. Dola),
• charakteru dofinansowania czy finansowania periodyku (W. Irek),
• potrzeby uszczegółowienia projektu chrześcijaństwo a kultura (P. Bortkiewicz).
 

W wolnych wnioskach H. Seweryniak zasugerował na spotkaniu we Wrocławiu trójgłos poświęcony profilowi KNT (1), projektowi chrześcijaństwo a kultura (2) oraz periodykowi naukowemu Komitetu (3). Temat pierwszy został powierzony H. Seweryniakowi, kwestia druga została zlecona P. Bortkiewiczowi, z o zagadnienie trzecie postanowiono poprosić dotychczasowego redaktora periodyku – M. Ruseckiego.

Na tym wyczerpano porządek spotkania.
 
Sprawozdanie sporządził
 
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz