Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych

 Polskiej Akademii Nauk

 kadencji 2020-2023

 

 

 Pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN kadencji 2020-2023 odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 11.00 na platformie Zoom.

 

Program posiedzenia:

 1. Powitanie.

 2. Przedstawienie kandydatów do Redakcji "Studiów Nauk Teologicznych PAN".

 3. Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

 4. "Teologia Przyszłości" - rozmowa o kierunkach działań Komitetu.

 5. Wolne wnioski.

 

 

27 listopada 2020 roku o godz. 11.00 rozpoczęło się posiedzenie członków Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się online.

Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina powitał wszystkich obecnych, zaprosił do wspólnej modlitwy i powierzył Bogu funkcjonowanie tego gremium.

Przewodniczący w kilku słowach wstępu przedstawił wizję działalności komitetu, która ma się odbywać na dwóch głównych płaszczyznach. Pierwszą jest integracja wewnątrz samego Zespołu, a drugą integracja trzech środowisk: Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski i Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych. Zjednoczenie tych środowisk ułatwi prowadzenie debat i badań interdyscyplinarnych.

Jednym z punktów obrad było przedstawienie kandydatów do redakcji „Studiów Nauk Teologicznych PAN”. Wybrano redakcję w składzie:

Ks. dr hab. Machinek, prof. UWM
Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW
Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
P. dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW
Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII
P. prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Sekretarz: ks. dr Wojciech Kućko

Następnie ks. Pawlina przedstawił regulamin KNT PAN, który członkowie zatwierdzili jednomyślnie, bez zmian.

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja dotycząca „Teologii Przyszłości” i szczegółowej wizji działania komitetu w tej kadencji. Wśród zgłaszanych głosów pojawiła się inicjatywa organizowania cyklicznych interdyscyplinarnych debat, podczas których można by poruszać aktualne problemy z pogranicza teologii, filozofii, nauk społecznych, bioetyki i prawa. Oprócz debat, na które zapraszani będą eksperci w danej dziedzinie, pojawił się pomysł tworzenia sympozjów (na razie online), po których mogłyby powstawać publikacje naukowe.
Komitet jako jeden z głównych celów swojej działalności stawia dialog z innymi dyscyplinami naukowymi i umocnienie pozycji teologii wśród tych nauk. Pierwsza debata jest zaplanowana już na styczeń.

W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania komitetu wniesiono postulat, aby na Radach Wydziałów Teologicznych informować o działalności komitetu, a także zachęcać teologów do publikowania w „Studium Nauk Teologicznych PAN”. To pomoże zwiększyć rozpoznawalność komitetu i podniesie owocność podejmowanych działań.