Regulamin
Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
 
 

§ 1

1. Do zakresu działania Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
2. Komitet w szczególności może:
1) prowadzić działalność wydawniczą oraz oceniać i wypowiadać się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk teologicznych;
2) współdziałać w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych, organizować dyskusje i konferencje naukowe;
3) analizować i oceniać stan nauk teologicznych oraz wypowiadać się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych tych nauk;
4) współdziałać z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego i Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju teologii;
5) współpracować z Radą Naukową Konferencji Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną;
6) inicjować badania, opiniować wnioski o tworzenie placówek teologicznych oraz oceniać programy badawcze w zakresie teologii;
7) opracowywać, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyzy oraz prowadzić doradztwo naukowe i przedstawiać opinie naukowe w zakresie nauk teologicznych;
8) analizować i oceniać programy nauczania, wypowiadać się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzić działania aktywizujące udział w życiu naukowym kraju i zapewniać rozwój młodej kadry naukowej w zakresie nauk teologicznych;
9) inicjować i prowadzić współpracę z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi;
10) opiniować kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu nauk teologicznych;
11) zgłaszać i opiniować wnioski do nagród naukowych z zakresu nauk teologicznych;
12) koordynować współpracę specjalistycznych stowarzyszeń teologów, współorganizować kongresy teologów polskich.
 

§ 2

Organami Komitetu są:
1) Przewodniczący Komitetu,
2) Prezydium Komitetu (składające się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i trzech członków).
 

§ 3

Do zadań Przewodniczącego komitetu w szczególności należy:
1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom;
2) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom;
3) kierowanie bieżącą pracą Komitetu;
4) wnioskowanie do przewodniczącego Wydziału o powołanie Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu;
5) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.
 

§ 4

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1) tworzenia i modyfikowania planu pracy Komitetu,
2) sprawozdania z działalności Komitetu,
3) przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział I lub przez Prezydium Akademii, o ile uchwały te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 

§ 5

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1) przyjęcia regulaminu i ewentualnych zmian do niego;
2) włączenia, w drodze wyboru, do swojego składu specjalistów z zakresu życia społecznego i kościelnego oraz przedstawicieli specjalistycznych towarzystw naukowych;
3) powoływania członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Komitetu;
4) tworzenia w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych: komisji, sekcji lub zespołów; jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
5) składu osobowego komisji, sekcji lub zespołów;
6) powołania zespołów do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i termin ich działania.
 

§ 6

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek trzydziestu procent członków Komitetu
 

§ 7

1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie następuje poprzez e-mail.
 

§ 8

1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 

§ 9

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
 

§ 10

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).
2. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu.
3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.
4. W skład zespołów, o których mowa w ust. 3, mogą wejść osoby spoza Komitetu.
 

§ 11

1. Zebranie plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu.
2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego oraz członkami sekcji i komisji mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.