Międzynarodowa konferencja naukowa

pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Opole ul. Drzymały 1a, sala nr 18

Czwartek, 24 XI 2016

 

Amoris laetitia

Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?

Evolution oder Revolution in der Ehelehre der katholischen Kirche?

 

I sesja 9.30-11.15

 

Eberhard Schockenhoff, Freiburg i. Br.

Theologischer Paradigmenwechsel und neue pastorale Spielräume / Zmiana paradygmatu w teologii i nowe obszary duszpasterskie

 

Anna Abram, London

„Pastoral discernment”, imagination and ékphrasis in Amoris laetitia / „Rozeznanie duszpasterskie”, wyobraźnia i ekfrazy w Amoris laetitia

 

Sigrid Müller, Wien

Zwischen den theologischen Stühlen: Zur Rolle der Moraltheologie im Ausgang von Amoris laetitia / Między teologicznym „młotem a kowadłem“: o roli teologii moralnej po Amoris laetitia.

 

II sesja 11.30-13.00

Wilibald Sandler, Innsbruck

„Sakramentale Barmherzigkeit“ und „sakramentale Unbarmherzigkeit“ für Menschen in komplexen Situationen / „Miłosierdzie sakramentalne“ i jego brak dla ludzi w złożonych sytuacjach

 

Ireneusz Mroczkowski, Warszawa

Etos miłosierdzia a dylematy sumienia osób żyjących w związkach niesakramentalnych / Barmherzigkeitsethos und Gewissensdilemmata für Personen in nichtsakramentalen Partnerschaften

 

Marian Machinek, Olsztyn

Nierozerwalność małżeństwa w adhortacji Amoris laetitia. Pytania otwarte / Unauflöslichkeit der Ehe im nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia. Offene Fragen

 

III sesja 14.00-15.30

 

Gusztáv Kovács, Pécs

Was wird sich in Ungarn nach Amoris laetitia ändern? / Co zmieni się na Węgrzech po Amoris laetitia?

 

Roman Globokar, Ljubljana

Zwischen Begeisterung und Besorgnis. Die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien / Między zachwytem i obawami. Recepcja Amoris laetitia w Słowenii

 

Konrad Glombik, Opole

Teologicznomoralne problemy społeczeństwa pluralistycznego po Amoris laetitia / Moraltheologische Probleme der pluralistischen Gesellschaft nach Amoris laetita